ติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบ RO

รหัสสินค้า : RO - Indus.
รูปแบบ :

รายละเอียดสินค้า

รับทำระบบน้ำ RO ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม, โรงแรม ฯ
โดยผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน

     RO หรือ Reverse Osmosis เป็นระบบที่ใช้แยกน้ำออกจากสารโมเลกุลเล็ก
ที่มี MW < 500 เช่น เกลือ, น้ำตาล เป็นต้น จึงใช้เยื่อแผ่นแบบแน่น สารละลาย-
สารโมเลกุลเล็กมีความดนออสโมติกสูง ความดันในการทำงานจึงสูงมาก
การประยุกต์ใช้งานหลักเป็นการผลิตน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูง และการผลิต
น้ำดื่มจากน้ำกร่อยหรือน้ำทะเล เป็นต้น
      ตัวแปรที่มีผลต่อสมรรถนะของ RO
1. ความดัน
2. อุณหภูมิ
3. ความเข้มข้น
4. อัตราการไหล
5. pH
อ้างอิง : eu.lib.kmutt.ac.th


Tel : 089 894 3365

        062 262 4666

        02 883 7917 (Office)