Chiller-One

รหัสสินค้า : CHILLER-ONE
รูปแบบ : Treatment

รายละเอียดสินค้า

Chiller-One (ชิลเลอร์วัน)
- สารเคมีป้องการก่อตัวของ ตะกรัน และ สนิม ในชิลเลอร์
- ลดการสะสมตัวของตะกรัน และ ป้องกันการเกิดตะกรันแข็ง
- ช่วยยืดอายุการใช้งานระบบชิลเลอร์
- ไม่ทำปฏิกิริยา ไม่กัดกร่อน โลหะและท่อต่างๆ ในระบบ
- บรรจุภัณฑ์ 20, 30 กิโลกรัม
- มีสารประกอบสินค้า Spectification, MSDS และอื่นๆ

ติดต่อ 02 883 7917
Line : threepackth